เกี่ยวกับเรา


บริษัท ไอแคร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งใน กลุ่มธุรกิจ ของ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอแคร์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เรามีความมุ่งมั่น มีความพร้อม ในการให้บริการงานประกันภัยที่ครอบคลุม

บริษัท คอมเซเว่น โฮลดิ้ง จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไอแคร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอแคร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงาน ตั้งอยู่ที่ 549/1 ชั้นที่ 1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (10260)

พันธกิจ


 1. เป็นบริษัทที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการที่จ่าย สะดวก รวดเร็ว โดยยึดหลักตามกฏระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยพร้อมด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่

 3. พัฒนาระบบการบริหารงานในทุก ๆ ด้านของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นที่คุณภาพของการบริการและประหยัดค่าใช้จ่าย

 4. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพเป็นทั้งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม ตลอดจนการจัดผลประโยชน์ตอบแทน สวัสดิการที่ดีและเหมาะสมแก่การครองชีพ

วิสัยทัศน์


เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เพื่อก้าวนำสู่บริษัทประกันภัยในใจคุณ

Core Value


 • I

  Innovation สร้างนวัตกรรมใหม่

 • C

  Customer ใส่ใจในลูกค้า

 • A

  Alliance พัฒนาพันธมิตร

 • R

  Respect เคารพในกฎเกณฑ์

 • E

  Excellence มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ

ช่องทางติดต่อ


โทรศัพท์

0-2105-4689

อีเมล

ici@icare-insurance.com

ที่อยู่

549/1 ชั้นที่ 1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (10260)

549/1 ชั้นที่ 1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (10260)

แหล่งข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัวกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เกี่ยวกับเรา

ฐานะการเงิน


ช่องทางติดต่อ

0-2105-4689

2023 © All right reserved by iCare Insurance