นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ไอแคร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ตระหนัก และให้ความสำคัญ “สิทธิความเป็นส่วนตัว” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ พนักงานของบริษัทฯ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ บุคคลภายนอก ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ว่าจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงได้กำหนดนโยบาย ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูล ทั้งช่องทางปกติ และช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล
  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูล และ/ หรือ อาจจะระบุตัวตนของเจ้าของ ข้อมูลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือโดยอ้อม

 2. ข้อมูลระบบสารสนเทศ
  “ข้อมูลระบบสารสนเทศ” หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเก็บข้อมูล ระบบเครือข่ายติดต่อสื่อสาร ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายเชื่อมต่อ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ระบบข้อมูลทุกประเภท ข้อมูลอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อ อุปกรณ์ต่อพ่วง หรือ อุปกรณ์ใดๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และ/หรือที่บริษัทมีสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย

 3. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
  ข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภท ที่บริษัทมี หรือได้รับ จากช่องทางใด รูปแบบใด บริษัทฯ จะจัดเก็บไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น หรือตามข้อกำหนด ตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ทั้งปัจจุบันและภายภาคหน้า

 4. วัตถุประสงค์ในการรวบรวม การเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
  4.1 การให้บริการ ตามสัญญาประกันภัย และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และไม่ต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งขณะปัจจุบัน และภายภาคหน้า
  4.2 การจัดทำ รวบรวมข้อมูลสถิติ รวมถึงงานบริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งขณะปัจจุบัน และภายภาคหน้า
  4.3 การประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์นำเสนอผลิตภัณฑ์ ใช้ หรือให้ข้อมูลทางการตลาดที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และไม่ต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งขณะปัจจุบันและภายภาคหน้า
  4.4 แจ้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
  4.5 ปฎิบัติ ตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  4.6 เพื่อการดำเนินการต่าง ๆ ด้าน ธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ทั้งขณะปัจจุบัน และภายภาคหน้า
  4.7 โอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทในเครือ ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผล ข้อมูล ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง รวมถึงส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตามขอบเขตของกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้ทั้งปัจจุบันและภายภาคหน้า
  4.8 เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ที่ได้มีการตกลงกันตามแต่ละกรณี และไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย

 5. นโยบายในการรวบรวม การเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่เป็นไปตามบทบัญญัติของ กฎหมายทั้งปัจจุบันและภายภาคหน้า ซึ่งในการเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯกระทำอย่างจำกัด เท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการตามวัตถุประสงค์ หรือขอบเขตบริการของบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล ได้รับรู้ ให้ความยินยอม ตามแบบวิธีการของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ อาจประกอบด้วยเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา หรือข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการบาดเจ็บ บาดแผล การทุพพลภาพ ความพิการ การสูญเสียอวัยวะ การรักษาพยาบาล หรือข้อมูลอื่นใด ที่จะเป็นประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน ทั้งขณะปัจจุบัน และในภายภาคหน้า การดำเนินการดังกล่าว บริษัท ฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่
  5.1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งหรืออาญาประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง หรืออาญา รวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นต้น
  5.2 เป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงานราชการ หรือการพิพากษาคดีของศาล
  5.3 เป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และ/หรือ ของเจ้าของข้อมูล
  5.4 เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลเอง ซึ่งไม่อาจกระทำการขอความยินยอมได้ในช่วงเวลานั้น
  5.5 เป็นความจำเป็น เพื่อป้องกัน และ/หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และ/หรือสุขภาพของ เจ้าของข้อมูล และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล
  5.6 เป็นความจำเป็นเพื่อสิทธิประโยชน์ หรือการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ทั้งปัจจุบัน และภายภาคหน้า
  5.7 เพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา การวิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้มีมาตรการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม และไม่ต้องห้ามตามกฎหมายทั้งขณะปัจจุบัน และภายภาคหน้า

 6. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล
  6.1 บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงกำหนดให้ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการรักษา ความลับของข้อมูลส่วนบุคคเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทฯ
  6.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูล ทางการเงิน อีเมล์ (E-Mail Address) ข้อมูลยานพาหนะ รายละเอียดยานพาหนะ ข้อมูลอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯเท่านั้น และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  6.3 บริษัทฯ จะลงโทษพนักงานด้วยอัตราโทษสูงสุด กรณีที่นำข้อมูลไปใช้นอกวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย หรือทำให้ข้อมูลเสียหาย และ หรือ นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์แห่งตน

 7. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
  7.1 เจ้าของข้อมูลสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ซึ่งบริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือกำหนดไว้ หรือตามคำสั่งศาลทั้งปัจจุบันและภายภาคหน้า
  7.2 เจ้าของข้อมูลสามารถขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ เพื่อทำให้ข้อมูลเป็น ปัจจุบันได้ ซึ่งไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย
  7.3 เจ้าของข้อมูล สามารถขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ ได้ เว้นแต่เป็นข้อกำหนด หรือในกรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นซึ่งไม่ขัดบทบัญญัติของกฎหมายทั้งปัจจุบันและภายภาคหน้า

 8. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบการดำเนินการที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้อง เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบาย ระเบียบ ของบริษัทฯ รวมถึงการประสาน การให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ มาตรการ หรือบทบัญญัติของพระราชบัญญัติฯ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งปัจจุบัน และภายภาคหน้า

 9. การใช้คุกกี้
  บริษัทฯ อาจมีการใช้ “คุกกี้” ตั้งค่า เพื่อบันทึกข้อมูลผู้เข้ามาใช้บริการ เยี่ยมชมข้อมูลบนเว็บไซต์ บริษัทฯถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมในการใช้ “คุกกี้” ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการ บันทึกสถานะการเข้าใช้งานเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการตั้งค่าบันทึกข้อมูลนี้จะเป็นแบบไม่ระบุตัวตน และเป็นข้อมูลที่ไม่ต้องห้ามตาม

 10. การปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข และ/หรือ ปรับปรุงนโยบายฯ ฉบับนี้ ตามภาวะการ์ณ ปัจจัย องค์ประกอบของธุรกิจ และ/หรือบทบัญญัติกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงทั้งปัจจุบัน และภายภาคหน้า โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง เหล่านั้นในทุกช่องทาง เครื่องข่ายที่บริษัทฯ สามารถเข้าถึงและให้บริการได้

 11. ช่องทางติดต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจของบริษัทฯ
  ในกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีคำถาม ต้องการคำชี้แจง มีข้อกังวล สงสัยเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 • บริษัท ไอแคร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 549/1 ชั้นที่ 1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (10260) โทร 02-105-4689
 • โทรศัพท์ 02-105-4689
 • อีเมล ici@icare-insurance.com

549/1 ชั้นที่ 1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (10260)

แหล่งข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัวกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเช่าซื้อจักรยายนต์

เกี่ยวกับเรา

ฐานะการเงิน


ช่องทางติดต่อ

0-2105-4689

2023 © All right reserved by iCare Insurance